// The terms
Terms & conditions

Artikel 1 –  Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, opdrachtbevestigingen, orders en facturen met betrekking tot het leveren van diensten en/of producten door HCS-Company BV, alsmede op iedere overeenkomst of rechtsverhouding die hiermee verband houdt of daaruit voortvloeit.

Artikel 2 – Totstandkoming en omvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder per e-mail) aanvaarding door de opdrachtgever van een door HCS-Company BV verzonden offerte.
 2. De overeenkomst omvat al hetgeen tussen de opdrachtgever en HCS-Company BV is overeengekomen en vermeldt de aard en de omvang van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen, die in onderling overleg worden aangebracht.
 3. Wijzigingen op de overeenkomst gelden slechts indien ze schriftelijk (waaronder per e-mail) tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. Nieuwe opdrachten en uitbreiding van bestaande opdrachten tussen opdrachtgever en HCS-Company BV dienen schriftelijk (waaronder per e-mail) te worden overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en/of nieuwe overeenkomsten tussen HCS-Company BV en opdrachtgever.
 5. Indien en voor zover een of meer bepaling in deze Algemene Voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
 6. Een offerte geldt alleen voor levering van diensten waarop de offerte betrekking heeft en niet voor toekomstige orders van opdrachtgever.
 7. Een offerte is uitsluitend gebaseerd op de informatie die tot dan toe door opdrachtgever aan HCS-Company BV is verstrekt. Voor zover opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan HCS-Company BV heeft verstrekt, kan HCS-Company BV niet aan de overeenkomst worden gehouden door opdrachtgever.
 8. Een offerte kan niet gedeeltelijk worden aanvaard door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte.
 9. Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen maar streeftermijnen. HCS-Company BV is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor het overschrijden van termijnen.

Artikel 3 – (Advies)kosten en betaling

 1. Indien in de overeenkomst een “vaste prijs” is opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Indien in de overeenkomst een “richtprijs” is opgenomen, dan betreft het vermelde bedrag niet meer dan een inschatting van de kosten. In dat laatste geval staat tussen opdrachtgever en HCS-Company BV vast dat het door opdrachtgever aan HCS-Company BV te betalen bedrag is vastgesteld op basis van de nacalculatie volgens de in de overeenkomst vermelde methode.
 2. In aanvulling op de overeengekomen prijs voor de uitvoering van de overeenkomst, factureert HCS-Company BV aan opdrachtgever de kosten voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, zoals reis- en verblijfkosten, kosten van ingeschakelde derden en overige out-of pocketkosten.
 3. HCS-Company BV is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever meerwerk uit te (doen) voeren en te factureren aan opdrachtgever, mits de kosten van dit meerwerk niet meer bedragen dan twintig procent (20%) van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 4. Voor meerwerk dat meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, zal HCS-Company BV eerst in overleg treden met opdrachtgever.
 5. De door HCS-Company BV volgens de overeenkomst te factureren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting.
 6. De opdrachtgever dient, voor zover niet anders overeengekomen, de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen.
 7. Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft HCS-Company BV, met ingang van de dag waarop betaling uiterlijk had moeten geschieden, aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente, onverminderd de overige aan HCS-Company BV toekomende rechten. Tevens is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd van alle redelijke kosten die HCS-Company BV lijdt als gevolg van het verzuim, waaronder de kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur buiten rechte.
 8. Indien de opdrachtgever in verzuim is in verband met de betaling van een factuur, is HCS-Company BV gerechtigd haar prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de factuur vermeerderd met rente en kosten, is betaald. Alvorens HCS-Company BV overgaat tot gehele of gedeeltelijke opschorting van haar prestatie, zal HCS-Company BV de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 9. De betaling van een factuur kan door de opdrachtgever niet worden opgeschort of verrekend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 – Einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst treedt in werking wanneer opdrachtgever deze zonder voorbehoud heeft ondertekend en het ondertekende exemplaar bij HCS-Company BV retour is ontvangen.
 2. De overeenkomst eindigt op de in de overeenkomst genoemde datum (of na verloop van de in de overeenkomst genoemde termijn) en is niet tussentijds opzegbaar, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, heeft HCS-Company BV recht op betaling van het (resterende) bedrag van de overeenkomst inclusief de kosten van door HCS-Company BV ingeschakelde derden.
 4. HCS-Company BV is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding, door middel van een schriftelijke mededeling (waaronder per e-mail) aan de opdrachtgever wanneer:
 5. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd;
 6. de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst;
 7. de nakoming door opdrachtgever van een opeisbare verplichting uit hoofde van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt; of
 8. opdrachtgever voor of bij het ingaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat HCS-Company BV de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als het de ware stand van zaken had gekend.
 9. Op het moment dat de overeenkomst eindigt worden alle bedragen die door opdrachtgever aan HCS-Company BV zijn verschuldigd direct opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. HCS-Company BV heeft ten aanzien van de uit te voeren overeenkomst een inspanningsverplichting. HCS-Company BV zal bij het uitvoeren van de overeenkomst de zorg betrachten die een goed opdrachtnemer betaamt, maar zij garandeert nooit het resultaat van de uit te voeren opdracht.
 2. HCS-Company BV bepaalt wie de overeenkomst uitvoert en is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 3. Voor zover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de betrokken partij niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de andere partij onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk heeft medegedeeld.

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan HCS Company BV tijdig alle informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HCS-Company BV ter beschikking gestelde informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Opdrachtgever is verplicht om diegene die de overeenkomst uitvoert desgewenst toegang te verschaffen tot haar percelen en/of bedrijfsruimten en haar medewerkers desgewenst ter beschikking te stellen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Opdrachtgever is niet gerechtigd om voor het voldoen aan deze verplichtingen aan HCS-Company BV enige kosten in rekening te brengen.
 4. Indien een of meer medewerkers van HCS-Company BV of door haar ingeschakelde derden (een deel van) de overeenkomst op de percelen en/of in de bedrijfsruimten van de overeenkomst uitvoeren, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle verplichtingen uit wet- en regelgeving die gelden met betrekking tot de veiligheid van werknemers ook worden nageleefd ten aanzien van de betreffende medewerkers en derden.

Artikel 7 – Overname personeel 

 1. Indien opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming tijdens de uitvoering van de overeenkomst dan wel binnen een (1) jaar na voltooiing van de overeenkomst direct of indirect en op initiatief van opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker van HCS-Company BV, is opdrachtgever gehouden om aan HCS-Company BV een vergoeding te betalen ter hoogte van zes (6) maal het bruto maandloon van die medewerker.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

 1. Aansprakelijkheid van HCS-Company BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan slechts ontstaan indien en wanneer de opdrachtgever HCS-Company BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en HCS-Company BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die HCS-Company BV in staat stelt adequaat te reageren.
 2. HCS-Company BV is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van de overeenkomst:
 3. die bij een correcte uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijk is;
 4. die direct of indirect het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed; c. die direct of indirect het gevolg is van het opschorten van de prestatie van HCS-Company BV als bedoeld in artikel 3.8.
 5. die direct of indirect het gevolg is van tekortkomingen van opdrachtgever, waaronder fouten of onjuistheden in de door of namens opdrachtgever aan HCS-Company BV verstrekte gegevens.
 6. Voor zover HCS-Company BV met inachtneming van dit artikel 8 toch aansprakelijk zou zijn voor schade van opdrachtgever, is de totale aansprakelijkheid van HCS-Company BV beperkt tot directe schade en maximaal tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van HCS-Company BV wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de verzekering, dan is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal de totale factuurwaarde over de laatste 6 maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 7. HCS-Company BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van orders en gemis aan omzet.
 8. HCS-Company BV is gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.
 9. De beperkingen van aansprakelijkheid op grond van dit artikel 8 gelden niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van HCS-Company BV.
 10. Opdrachtgever vrijwaart HCS-Company BV en/of zal HCS-Company BV schadeloos stellen voor eventuele aanspraken van derden, daaronder begrepen personen werkzaam bij opdrachtgever, die in verband met of als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst schade lijden.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij (de partij die vertrouwelijke informatie verstrekt) tot openbaarmaking, is de ontvangende partij (de partij die vertrouwelijke informatie ontvangt) verplicht om voor het aangaan van de overeenkomst, tijdens de duur van de overeenkomst en twee jaar na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding te betrachten jegens eenieder met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie van de verstrekkende partij. Vertrouwelijke informatie betekent niet algemeen bekende informatie die wordt gebruikt in de nakoming van de overeenkomst en/of in de onderneming van een partij, die wordt verstrekt en/of beschikbaar wordt gemaakt (schriftelijk, mondeling of op enig andere manier, direct of indirect) door of namens de verstrekkende partij aan de ontvangende partij.
 2. De ontvangende partij zal vertrouwelijke informatie van de verstrekkende partij uitsluitend gebruiken voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Wanneer de ontvangende partij werknemers en derden inschakelt draagt zij er zorg voor dat deze werknemers en derden zich houden aan de bepalingen in dit artikel 9.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom 

 1. De intellectuele eigendom van alle modellen, technieken, software, tekeningen, specificaties, knowhow, applicaties, tools en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door HCS-Company BV zijn verstrekt aan opdrachtgever, blijft berusten bij HCS-Company BV.
 2. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan, komen deze rechten toe aan HCS-Company BV, tenzij door partijen in de overeenkomst anders is overeengekomen.
 3. Indien HCS-Company BV uit hoofde van de overeenkomst stukken/rapporten/tekeningen heeft opgesteld voor en verstrekt heeft aan de opdrachtgever, worden deze documenten eigendom van de opdrachtgever zodra hij volledig aan zijn financiële verplichtingen jegens HCS-Company BV heeft voldaan.

Artikel 11 – Algemeen

 1. HCS Company BV heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever aanvaardt nu voor alsdan dat een wijziging in de Algemene Voorwaarden op grond van dit artikel voor opdrachtgever bindend is ten aanzien van orders die opdrachtgever plaatst, nadat opdrachtgever door HCS Company BV op de hoogte is gebracht van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 2. Indien enig artikel van de Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. Het nietige of vernietigde artikel zal worden vervangen door een artikel dat het doel en de strekking van het oorspronkelijke artikel in de Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk benadert.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen 

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam