// The terms

Terms & conditions

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, opdrachtbevestigingen, orders en facturen met betrekking tot het leveren van diensten en/of producten door HCS-Company B.V., alsmede op iedere overeenkomst of rechtsverhouding die hiermee verband houdt of daaruit voortvloeit.  

Artikel 2 – Totstandkoming en omvang van de overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder per e-mail) aanvaarding door de opdrachtgever van een door HCS-Company B.V. verzonden offerte.  
 2. De overeenkomst omvat al hetgeen tussen de opdrachtgever en HCS-Company B.V. is overeengekomen en vermeldt de aard en de omvang van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen, die in onderling overleg worden aangebracht.  
 3. Wijzigingen op de overeenkomst gelden slechts indien ze schriftelijk (waaronder per e-mail) tussen partijen zijn overeengekomen.  
 4. Nieuwe opdrachten en uitbreiding van bestaande opdrachten tussen de opdrachtgever en HCS-Company B.V. dienen schriftelijk (waaronder per e-mail) te worden overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en/of nieuwe overeenkomsten tussen HCS-Company B.V. en de opdrachtgever.  
 5. Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.  
 6. Een offerte geldt alleen voor levering van diensten waarop de offerte betrekking heeft en niet voor toekomstige orders van de opdrachtgever.  
 7. Een offerte is uitsluitend gebaseerd op de informatie die tot dan toe door de opdrachtgever aan HCS-Company B.V. is verstrekt. Voor zover de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan HCS-Company B.V. heeft verstrekt, kan HCS-Company B.V. niet aan de overeenkomst worden gehouden door de opdrachtgever.  
 8. Een offerte kan niet gedeeltelijk worden aanvaard door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte.  
 9. Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen maar streeftermijnen. HCS-Company B.V. is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor het overschrijden van termijnen.  

Artikel 3 – Vergoeding en betaling 

 1. De door HCS-Company B.V. bij de opdrachtgever in rekening te brengen vergoedingen voor de werkzaamheden zijn opgenomen in de overeenkomst tussen HCS-Company B.V. en de opdrachtgever. 
 2. Alle door HCS-Company B.V. te factureren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting. 
 3. Alle door HCS-Company B.V. gehanteerde prijzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de Dienstenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
 4. De opdrachtgever dient de factuur van HCS-Company B.V. binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen. 
 5. Indien de opdrachtgever de factuur van HCS-Company B.V. niet tijdig voldoet is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft HCS-Company B.V., met ingang van de dag waarop betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden, aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW, onverminderd de overige aan HCS-Company B.V. toekomende rechten. Tevens is de opdrachtgever gehouden tot het vergoeden van alle door HCS-Company B.V. gemaakte redelijke kosten als gevolg van dit verzuim, waaronder de buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur buiten rechte.  
 6. Indien de opdrachtgever in verzuim is in verband met de betaling van een factuur, is HCS-Company B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de factuur vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig is betaald. Alvorens HCS-Company B.V. overgaat tot gehele of gedeeltelijke opschorting van haar werkzaamheden, zal HCS-Company B.V. de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.  
 7. De betaling van een factuur kan door de opdrachtgever niet worden opgeschort of verrekend.  

Artikel 4 – Einde van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst treedt in werking wanneer opdrachtgever deze zonder voorbehoud heeft ondertekend en het ondertekende exemplaar bij HCS-Company B.V. retour is ontvangen. 
 2. De overeenkomst eindigt op de in de overeenkomst genoemde datum (of na verloop van de in de overeenkomst genoemde termijn) en is niet tussentijds opzegbaar.  
 3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, heeft HCS-Company B.V. recht op betaling van het (resterende) bedrag onder de overeenkomst inclusief de kosten van door HCS-Company B.V. ingeschakelde derden.  
 4. HCS-Company B.V. is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding aan de opdrachtgever, door middel van een schriftelijke mededeling (waaronder per e-mail) aan de opdrachtgever wanneer:  
 5. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd; 
 6. de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst; 
 7. de nakoming door de opdrachtgever van een opeisbare verplichting uit hoofde van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt; of 
 8. de opdrachtgever voor of bij het ingaan van de overeenkomst onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat HCS-Company B.V. de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als het de ware stand van zaken had gekend.  
 9. Op het moment dat de overeenkomst eindigt worden alle bedragen die door opdrachtgever aan HCS-Company B.V. verschuldigd zijn direct opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.  

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst  

 1. HCS-Company B.V. heeft ten aanzien van de uit te voeren overeenkomst een inspanningsverplichting. HCS-Company B.V. zal bij het uitvoeren van de overeenkomst de zorg betrachten die een goed opdrachtnemer betaamt, maar zij garandeert nooit het resultaat van de uit te voeren opdracht.  
 2. HCS-Company B.V. bepaalt wie de overeenkomst uitvoert en is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.  
 3. Voor zover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de betrokken partij niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de andere partij onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk heeft medegedeeld.  

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever is verplicht om aan HCS-Company B.V. tijdig alle informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.  
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HCS-Company B.V. ter beschikking gestelde informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig is.  
 3. De opdrachtgever is verplicht om de medewerker van HCS-Company B.V. die de overeenkomst uitvoert toegang te verschaffen tot haar bedrijfsruimten en voor zover vereist eigen medewerkers ter beschikking te stellen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen bij HCS-Company B.V.  
 4. Indien een of meer medewerkers van HCS-Company B.V. of door haar ingeschakelde derden (een deel van) de overeenkomst in de bedrijfsruimten van de opdrachtgever uitvoert, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle verplichtingen uit wet- en regelgeving die gelden met betrekking tot de veiligheid van werknemers ook worden nageleefd ten aanzien van de betreffende medewerkers en derden.   

Artikel 7 – Overname personeel 

De opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming is niet gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst dan wel binnen een (1) jaar na voltooiing van de overeenkomst, direct of indirect, medewerkers van HCS-Company B.V. (zowel werknemers als door HCS-Company B.V. ingeschakelde derden) op enige wijze zonder tussenkomst van HCS-Company B.V. werkzaamheden te laten verrichten voor de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming.  

Artikel 8 – Aansprakelijkheid  

 1. Aansprakelijkheid van HCS-Company B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan slechts ontstaan indien en wanneer de opdrachtgever HCS-Company B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming is gesteld, en HCS-Company B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die HCS-Company B.V. in staat stelt adequaat te reageren.  
 2. HCS-Company B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van de overeenkomst:  
 3. die bij een correcte uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijk is;  
 4. die direct of indirect het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed;  
 5. die direct of indirect het gevolg is van het opschorten van de werkzaamheden van HCS-Company B.V. als bedoeld in artikel 3.6. 
 6. die direct of indirect het gevolg is van een tekortkoming van de opdrachtgever, waaronder fouten of onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever aan HCS-Company B.V. verstrekte informatie.  
 7. Voor zover HCS-Company B.V. met inachtneming van dit artikel 8 toch aansprakelijk zou zijn voor schade van de opdrachtgever, is de totale aansprakelijkheid van HCS-Company B.V. beperkt tot (i) de directe schade van de opdrachtgever en (ii) het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van HCS-Company B.V. wordt uitbetaald en in alle gevallen (iii) een maximumbedrag gelijk aan de totale factuurwaarde van de opdracht.  
 8. HCS-Company B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, verlies van orders en gemis aan omzet.  
 9. HCS-Company B.V. is gerechtigd de schade van de opdrachtgever op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.  
 10. De beperkingen van aansprakelijkheid op grond van dit artikel 8 gelden niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van HCS-Company B.V.  
 11. De opdrachtgever vrijwaart HCS-Company B.V. en/of zal HCS-Company B.V. schadeloos stellen voor eventuele aanspraken van derden, daaronder begrepen personen werkzaam bij opdrachtgever, die in verband met of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.  

Artikel 9 – Geheimhouding 

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij (de partij die vertrouwelijke informatie verstrekt) tot openbaarmaking, is de ontvangende partij (de partij die vertrouwelijke informatie ontvangt) verplicht om, geheimhouding te betrachten jegens een ieder met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die is verkregen (schriftelijk, mondeling of op enig andere manier) van de verstrekkende partij. Vertrouwelijke informatie betekent: alle informatie die niet van algemene bekendheid is en die wordt gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst en/of in de onderneming van de verstrekkende partij.  
 2. De ontvangende partij zal vertrouwelijke informatie van de verstrekkende partij uitsluitend gebruiken voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.  
 3. Wanneer de ontvangende partij werknemers en derden inschakelt draagt zij er zorg voor dat deze werknemers en derden zich houden aan de bepalingen van dit artikel 9.  

Artikel 10 – Intellectueel eigendom  

 1. Het intellectueel eigendom op alle modellen, technieken, software, tekeningen, specificaties, knowhow, applicaties, tools en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door HCS-Company B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt aan de opdrachtgever, rusten bij HCS-Company B.V. en blijven rusten bij HCS Company B.V.  
 2. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst nieuwe intellectuele eigendomsrechten ontstaan, komen deze rechten toe aan HCS-Company B.V., tenzij door partijen in de overeenkomst anders is overeengekomen.  
 3. Indien HCS-Company B.V. uit hoofde van de overeenkomst stukken/rapporten/tekeningen heeft opgesteld voor en verstrekt heeft aan de opdrachtgever, worden deze documenten eigendom van de opdrachtgever zodra hij volledig aan zijn financiële verplichtingen jegens HCS-Company B.V. heeft voldaan.  

Artikel 11 – Algemeen 

 1. HCS Company B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever aanvaardt nu voor alsdan dat een wijziging in de Algemene Voorwaarden op grond van dit artikel voor de opdrachtgever bindend is ten aanzien van orders die de opdrachtgever plaatst, nadat de opdrachtgever door HCS Company B.V. op de hoogte is gebracht van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.  
 2. Indien enig artikel van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. Het nietige of vernietigde artikel zal worden vervangen door een artikel dat het doel en de strekking van het oorspronkelijke artikel in deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk benadert.  
 3. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.  
 4. Alle geschillen in verband met de overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.